SIES Management   

DR V. SHANKAR
DR. V. SHANKAR
President
SHRI P. SETHURAMAN
SHRI. P. SETHURAMAN
Vice-President
SHRI M. V. RAMNARAYAN
SHRI. M. V. RAMNARAYAN
Vice-President
PROF K. Venkatramani
PROF. K. Venkatramani
Hon. Secretary
SHRI L. KRISHNAN
SHRI. L. KRISHNAN
Jt. Hon. Secretary
SHRI DEVDAS G. NAIR
SHRI. DEVDAS G. NAIR
Hon. Treasurer
SHRI G. CHIDAMBARAM
SHRI. G. CHIDAMBARAM
Member
SHRI S. GANESH
SHRI. S. GANESH
Member
SHRI J. SANTHANAM
SHRI. J. SANTHANAM
Member
SHRI N. S. SUNDAR RAJAN
SHRI. N. S. SUNDAR RAJAN
Member
SHRI RAMESH SRINIVASAN
SHRI. RAMESH SRINIVASAN
Member
SHRI S. V. VISWANATHAN
SHRI. S. V. VISWANATHAN
Member
SHRI ARVIND NARAYANAN
SHRI. ARVIND NARAYANAN
Member
SHRI SRINATH SRIDHARAN
SHRI. SRINATH SRIDHARAN
Member
Shri N. Sivaraman
Shri. N. Sivaraman
Member